Skip to main content

Over ons

Geestelijke hulp tijdens en na detentie

Op deze website vindt u informatie over het protestantse en rooms-katholieke justitiepastoraat. Ongeveer zeventig protestantse en rooms-katholieke geestelijke verzorgers werken in de inrichtingen van de Dienst Justitiële Inrichtingen voor de ingeslotenen.

Verbinden, helpen & betrekken

Als een mens in een penitentiaire inrichting wordt opgesloten, lijkt het leven tot stilstand te komen. Tegelijk gebeurt er veel met hem of haar. Er is vaak verdriet, pijn en er zijn zorgen over hoe het verder moet. In die onzekerheid, angst en verwarring willen protestantse en rooms-katholieke geestelijk verzorgers gesprekspartner zijn. We werken vanuit de overtuiging dat een gedetineerde zijn last niet alleen hoeft te dragen en dat geen mens is afgeschreven. Zeker niet voor God. De reden dat we dat doen is uiteindelijk heel eenvoudig: niemand is zonder fouten en misstappen. En juist Jezus heeft laten zien dat Gods liefde voor iedereen is, ongeacht de fouten of misstappen: je kunt bij God steeds terecht.

Naast het werk in de inrichting kijken we over de grenzen van de detentie heen en werken we samen nazorginstanties en kerken die zich onder andere richten op de opvang van ex-gedetineerden.

We hebben binnen de muren met veel ingeslotenen contact. We doen dat op basis van het vertrouwen dat we krijgen. Dat gebeurt in individuele gesprekken, groepsgesprekken en in kerkdiensten. Daarbij gaat het om de verwerking van het verleden en om oriëntatie op de toekomst. In de praktijk komt daardoor haast vanzelf het verlangen naar ‘een goed leven’ samen met anderen ter sprake.

Onderwerp van gesprek is dan ook al snel wat dat goede leven dan is en wat dat vraagt. Het zijn geen gemakkelijke, maar vaak wel goede gesprekken die helpen een weg door het leven te vinden, samen met anderen. Want niemand leeft alleen voor zichzelf. Die verbinding met anderen wordt ook voortdurend gezocht.

En anderen willen daarbij ook helpen: familie, maar ook organisaties als Kerken met Stip en Exodus, vele vrijwilligersinzet via nazorgorganisaties. Het voor gedetineerden beschikbaar hebben van kleine maar belangrijke zaken als de bijbel, de gedetineerdenagenda, een boek, een rozenkrans, helpt evenzeer in dit pastoraat. Ondersteuning van het justitiepastoraat door vrijwilligers en kerken is van essentieel belang.

De protestantse en rooms-katholieke geestelijk verzorgers verrichten hun werk in opdracht van hun kerken die als zendende instanties optreden.

Dienst Geestelijke Verzorging bij DJI

De Dienst Geestelijke Verzorging (DGV) van de Dienst Justitiële Inrichtingen geeft invulling aan het wettelijke recht van alle mensen die justitieel zijn ingesloten om hun godsdienst en levensbeschouwing, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden en te beleven.

Vanuit verschillende geloofs- en levensovertuigingen richten de geestelijke verzorgers zich met een pluriform, denominatief aanbod op alle mensen die justitieel zijn ingesloten: gedetineerden, tbs-gestelden, jeugdigen en vreemdelingen.
Als bezielde en professionele ambtsdragers en medewerkers begeleiden zij de ingeslotenen bij het omgaan met het verleden, de actuele levenssituatie en de ontwikkeling van toekomstperspectief.

Op de website van de Commissie van Toezicht vindt u meer informatie over het recht van gedetineerden om hun godsdienst en levensbeschouwing, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden en te beleven.

Bekijk hier de film over de Dienst Geestelijke Verzorging.

Zendende Instanties

Het rooms-katholieke justitiepastoraat verricht zijn taak in opdracht van en in samenwerking met de Nederlandse Bisschoppenconferentie van de R-K kerk, die als zendende instantie optreedt.
Het protestantse justitiepastoraat verricht zijn taak in opdracht van en in samenwerking met de protestantse kerken en de oudkatholieke kerk die samenwerken in de Interkerkelijke Commissie voor het Justitiepastoraat, een commissie van het CIO.

Steunfondsen

Deze website is eigendom en wordt beheerd door de Stichting Solidariteitsfonds R.K. justitiepastoraat en de Stichting Ondersteuning van het Protestantse Justitiepastoraat

Stichting Solidariteitsfonds R-K Gevangenispastoraat.

De Stichting Solidariteitsfonds R-K Gevangenispastoraat ondersteunt het werk van de katholieke justitiepastores, met name voor projecten, materialen en individuele noden die niet door de overheid worden betaald. Uw donatie is van harte welkom op onderstaande rekening ten name van:
Stichting Solidariteitsfonds R-K Gevangenispastoraat te Dorst, NL91 INGB 0000 1655 13.

Zie ook: https://solidariteitsfonds.nl

Stichting Ondersteuning van het Protestantse Justitiepastoraat

De Stichting Ondersteuning van het Protestantse Justitiepastoraat heeft als doelen:

  • Bijbelvoorziening en andere lectuurvoorziening
  • (Gedeeltelijke) financiering van concrete projecten van justitiepredikanten in de inrichtingen
  • Ondersteuning migrantenpastores tijdens hun opleiding
  • Cursussen ten behoeve van Justitiepastores (train de trainer)
  • Permanente educatie, b.v. intervisie, workshops, instructie
  • Betrekken van migrantenkerken bij het werk van het justitiepastoraat
  • Internationale samenwerking
  • Communicatie over het werk van het Justitiepastoraat.

Uw donatie is van harte welkom op onderstaande rekening ten name van: Stichting Lectuurvoorziening voor en ondersteuning van de protestantse geestelijke verzorging bij de inrichtingen van justitie,  NL12 INGB 0003 1116 61